On comparing / over vergelijken

How should one compare cultures?

Hoe moet je culturen vergelijken?

English (klik hier voor Nederlands)

Apart from blogposts I am writing a book as well. It tells the tale of the history of the world based on the lives of Lennard and Quinten, my nephews. The manuscript has the working title ‘The world of Lennard, Quinten and the rest’. It can be read at the age of fourteen but it should appeal to adults as well. Below you can find an excerpt about comparing cultures.

In Dutch there is a saying that one should not compare apples with pears. What they mean by that is that things that are too different cannot be compared. But what about all the tribes in the world? Can you compare those or are the differences that big that it is impossible? Ulrich Libbrecht, a wise Belgian has tried to do just that in one of his books. It makes sense because in our day to day life we are constantly comparing ourselves. We try to be more beautiful, funnier, etc. than others. We shall explain the words of mister Libbrecht with examples you know.

  1. You have the same eyes – looking at similarities

Because you are twins you have a lot in common. A lot of people found resemblances.

One looks in another culture for concepts or principals that are consistent with ours. Ulrich Libbrecht

  1. Is he a true Pieters? only looking at oneself – ethnocentrism

Whenever the family saw you they searched for things you had in common with them. They did not see the differences. When I saw how much Lennard liked sushi I thought that he had that from me. The fact that Lennard does not like to eat everything that I like is something I do not realise at that point.

A second option is that one takes the own culture as a criterion and that one only takes into account those elements of another culture that you have in common. Etno is Greek for ‘people’. You put your own people in the spotlight. Ulrich Libbrecht

  1. Bullying – only seeing the differences – fundamentalism

Unfortunately some children are being bullied because they are different.

Mister Libbrecht does not write about this because it actually is an extreme form of ethnocentrism. You look for differences to point out how weird the other one is. That you also have things in common is not taken into account. The most scary form of this is fundamentalism.

  1. You are both beautiful in your own way – everything is true – a model

Your mother is aware of what you have in common and what is different but she likes all of it.

The last option is to state that everything is ‘true’  in the same degree. In a model one tries to point out similarities and differences. Ulrich Libbrecht

So what is the best way of comparing in this book? Mister Libbrecht says something about religion which is also true for how we will compare in this book;

In a model everything is equally true. I have to accept the idea that all religions are ‘true’ for those who believe in it and that I should not ask any question about that nor should I try to prove that one religion is ‘truer’ than the other. Ulrich Libbrecht

Whether we compare people by religion, form of government, eating habits , etc. we shall not portray one tribe as better than the other. Mister Libbrecht thinks this is ‘the only method that one can call a science. And history is a science.

Just some thoughts.

Nederlands

Naast mijn blog schrijf ik ook een boek. Het boek beschrijft de geschiedenis van de wereld aan de hand van het leven van Lennard en Quinten, twee neefjes van mij. Het manuscript heeft de werktitel ‘De wereld van Lennard, Quinten en de rest’. Je kan het vergelijken met ‘De wereld van Sofie’ maar dan voor wereldgeschiedenis ipv filosofie. Je zou het boek kunnen lezen vanaf veertien jaar maar het zou volwassenen ook moeten aanspreken. Hieronder vind je een stukje over het vergelijken van culturen.

Een spreekwoord zegt dat je appelen niet met peren mag vergelijken. Daarmee bedoelt men dat je dingen die teveel verschillen niet met elkaar kan vergelijken. Maar hoe zit dat met al die volkeren over de wereld? Mag je die dan wel vergelijken?  Zijn de verschillen te groot om ze te kunnen vergelijken? Ulrich Libbrecht, een Belgische wijze man heeft dat in één van zijn boeken geprobeerd. Eigenlijk is het logisch dat hij dat geprobeerd heeft want in het dagelijks leven vergelijken we constant. We proberen altijd mooier, slimmer, grappiger te zijn dan de anderen. We zullen de woorden van de wijze meneer Libbrecht hier uitleggen met voorbeelden die jullie kennen.

  1. jullie hebben dezelfde ogen – kijken naar gelijkenissen

Omdat jullie eeneiige tweelingen zijn hebben jullie veel gemeen. Velen vonden snel heel wat gelijkenissen.

Men zoekt in een andere cultuur concepten of principes die overeenstemmen met de onze. Ulrich Libbrecht

  1. Is het een echte Pieters? – alleen naar het eigene kijken – etnocentrisme

Als de familie jullie zag zochten sommigen van hen naar dingen die ze met jullie gemeen hadden. Voor de verschillen waren ze blind. Als ik zag hoe Lennard graag sushi at dacht ik meteen dat hij dat van mij had. Dat Lennard niet alles lust wat ik lust, is iets waar ik dan niet bij stil sta.

Een tweede mogelijkheid is dat men de eigen cultuur als criterium  beschouwt en van de andere cultuur alleen in aanmerking neemt wat men gemeenschappelijk heeft met de eigen cultuur. Dit noemt men etnocentrisme. Etno betekent in het Grieks ‘volk’. Je stelt dus je eigen volk centraal. Ulrich Libbrecht

  1. Pesten – Alleen kijken naar de verschillen – fundamentalisme

Spijtig genoeg worden er nog steeds kinderen gepest omdat ze anders zijn.

Hierover schrijft meneer Libbrecht niets omdat dit eigenlijk ook een vorm van etnocentrisme is maar dan fel overdreven. Je gaat op zoek naar verschillen om aan te tonen hoe raar de andere wel is. Dat de andere ook dingen met jou gemeen heeft zie je daarbij over het hoofd. De meest enge vorm hiervan is fundamentalisme.

  1. Jullie zijn beiden even mooi, op jullie eigen manier – alles is even waar – een model

Jullie moeder weet dat jullie gelijkenissen en verschillen hebben maar vindt ze allemaal even mooi.

De laatste mogelijkheid gaat uit van de idee dat alles ‘waar’ is. In een model probeert men gelijkenissen en verschillen in kaart te brengen. Ulrich Libbrecht

Wat is nu de beste manier om in dit boek te vergelijken? Wat meneer Libbrecht zegt over godsdienst gaat ook op voor hoe we in dit boek zullen vergelijken;

In een model is alles waar. Zo moet ik bijvoorbeeld uitgaan van de idee dat alle godsdiensten ‘waar’ zijn voor wie erin gelooft, en dat ik mij daarover geen vragen hoef te stellen, evenmin als ik moet proberen aan te tonen dat de ene godsdienst toch ‘warer’ is dan de andere. Ulrich Libbrecht

Of we nu volkeren gaan vergelijken qua godsdienst, qua bestuur, qua eetgewoonten, etc., we zullen in dit boek geen enkel volk als beter dan de andere voorstellen. Meneer Libbrecht vindt dit ‘de enige methode die wetenschappelijk kan genoemd worden’. En geschiedenis is een wetenschap.

Gewoon enkele gedachten.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s