Yoga for seniors / Yoga voor senioren

English (klik hier voor Nederlands)

A moment around the new, is a monument.

What do I want to say with this? Our thoughts aren’t often about what is happening now. We’re making plans for the future. Pleasant memories carry us away in a stream of thoughts but less enjoyable experiences from the past require all our attention as well. We’re rarely concerned with what’s happening “now.” And yet this is a good way to relax. This is harder than it seems, but if get around or close to that ‘now’, that’s a lot. Working with your attention toward the here and now is a great achievement, a monument.

The above shows what I want to achieve in my yoga classes; Applying oriental ideas in comprehensible and simple language. Anyone who read my page about/over  knows that I don’t like Oriental words.

Yoga is a word that old people aren’t familiar with. I prefer to talk about ‘relaxation gymnastics’ in my classes.

My lessons are built around the following elements:

Breath

As in ‘traditional’ yoga classes, we start by making contact with our breathing. We’re not going to meditate but experience how right breathing calms us down. For example, when I work around the south of France, I learn a breathing technique that sounds like the rolling sea. To completely feel like God in southern France, I’ll let them hear sounds of the sea. And that brings us seamlessly to the next element:

Music

Advanced yogis think that music distracts but I have experienced that for people who are not familiar with yoga relax more with the help of some music. We do not conclude every lesson with three times ‘Ohm’ (as in many ‘traditional’ lessons) but with a song like ‘We’ll meet again‘ by Vera Lynn or ‘Zo heerlijk rustig’ by Wim Sonneveld.

Smell

Scents bring memories and help relax. In a lesson about Provence, the participants who want to can enjoy the smell of lavender water. A session about the forest will be accompanied by some sandalwood water if wanted.

Dialogue

The times where a teacher poured out knowledge and the pupils only had to swallow all the material are ancient history. During my yoga classes I try to avoid this and I make room for dialogue. Yoga is actually designed to eliminate certain obstructions you stumble upon during meditation. So I regularly ask what participants are dealing with and I work with that.

Continuous improvement

In business training, it is very common for participants to evaluate the teacher at the end. Those who want can fill in a brief evaluation at the end of a lesson. This can also be done anonymously. Recommendations and testimonies are also more than welcome.

Would you like to work around the now? Make a moNEWmental decision and contact me.

Nederlands

Een moment rond het nu, is een monument.

Wat wil ik hiermee zeggen? Onze gedachten gaan niet vaak over het nu. We maken plannen over de toekomst. Plezierige herinneringen voeren ons mee in een gedachtestroom maar ook minder plezierige ervaringen uit het verleden vragen al onze aandacht. We zijn zelden bezig met wat zich in het ‘nu’ afspeelt. En toch is stilstaan bij wat er nu speelt een goede manier om te ontspannen. Dit is moeilijker dan het lijkt maar als we in de lessen al ‘rond’ dat nu blijven hangen hebben is dat al heel wat. Met je aandacht rond het hier en nu kunnen blijven is een geweldige prestatie, een monument.

Wat hierboven staat toont perfect aan wat ik wil bereiken in mijn yogalessen; Oosterse ideeën toepassen in begrijpbare en eenvoudige taal. Wie mijn pagina about/over heeft gelezen weet dat ik niet hou van Oosterse woorden.

Yoga is dan ook een woord dat senioren niet kennen. Ik spreek in mijn lessen dan ook liever over ‘ontspanningsgymnastiek’.

Mijn lessen zijn ingedeeld rond de volgende elementen:

Ademhaling

Net als in ‘traditionele’ yogalessen beginnen we door contact te maken met onze ademhaling. We gaan niet mediteren maar voelen zelf hoe een goede ademhaling rust brengt. Als ik bijvoorbeeld rond Zuid-Frankrijk werk leer ik een ademhaling aan die klinkt als het ruisen van de zee. Om je echt God in Zuid-Frankrijk te voelen laat ik geluiden van de zee horen. En dat brengt ons naadloos naar het volgende element:

Muziek

Gevorderde yogi’s vinden dat muziek je uit je concentratie brengt maar ik heb ervaren dat mensen die niet vertrouwd zijn met yoga makkelijker ontspannen door muziek. We sluiten elke les dan ook niet af met driemaal ‘Ohm’ (zoals in veel ‘traditionele’ lessen) maar met een lied zoals ‘We’ll meet again’ van Vera Lynn of ‘Zo heerlijk rustig’ van Wim Sonneveld.

Geur

Geuren brengen herinneringen mee en helpen te ontspannen. In een les over de Provence kunnen de deelnemers die dat willen van de geur van lavendelwater genieten. Een sessie over het bos gaat samen met wat sandelhoutwater voor de liefhebbers.

Dialoog

In het onderwijs zijn de dagen dat een leerkracht kennis over je uitstortte en de leerling die maar diende te slikken zijn voltooid verleden tijd. Tijdens mijn yogalessen probeer ik dit ook te vermijden en is er tijd voor dialoog. Yoga is eigenlijk ontwikkeld om bepaalde blokkades die je ervaart tijdens je meditatie weg te werken. Ik vraag dus regelmatig waar deelnemers mee zitten om daar dan mee aan de slag te gaan.

Continue verbetering

Bij bedrijfsopleidingen is het heel gewoon dat deelnemers aan het einde de lesgever evalueren. Wie dat wil kan bij mij na afloop van een les een beknopte evaluatie invullen. Dit kan ook anoniem. Aanbevelingen en getuigenissen zijn ook meer dan welkom.

Wil u even wat stilstaan rond het nu? Neem een dan nu een monumentale beslissing en contacteer mij.